BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Opiekunowie świetlic z terenu Gminy i Miasta Chęciny wzięli udział w szkoleniu ˝Świetlica miejscem opieki i wychowania˝

W sobotę, w murach zabytkowej "Niemczówki", odbyło się szkolenie skierowane dla opiekunów świetlic z terenu Gminy i Miasta Chęciny, jak również dla opiekunów świetlic szkolnych.

Świetlice są dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Są placówkami wsparcia dziennego, które prowadzą zorganizowaną działalność opiekuńczą i wychowawczą. Podstawowymi formami pracy realizowanymi w naszych świetlicach to: edukacyjne (odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, zajęcia z nauki języków), zajęcia rozwojowe obejmujące promocję zdrowia, profilaktyki uzależnień, organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży (wycieczki, gry i zabawy), rozwój osobisty, rozwój zainteresowań.

Podczas szkolenia omawiano diagnozę indywidualnych potrzeb dziecka, pomoc dziecku z rodziny zagrożonej wykluczeniem, motywowanie do zmiany zachowania, wspomaganie wewnętrznej motywacji do zmiany, budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka. Podczas warsztatów nie zabrakło też zagadnień z zakresu konfliktów i ich rozwiązywania.

Szkolenie zrealizowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok na terenie Gminy Chęciny.